“Επενδυτική συμπεριφορά & τεχνολογικές επιλογές στην Ελληνική Βιομηχανία” ΕΠΕΤ ΙΙ, Χρηματοδότηση από ΓΓΕΤ (1996-1998). Συνεργασία με Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών