Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο Νομό Θεσσαλονίκης, ανάθεση από Εταιρία Συμβούλων PLANET S.A., χρηματοδότηση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 2003-04.