“Μέτρηση των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών κι παραγωγικών φορέων” Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ (2001-2002). Συνεργασία με ICAP ΑΕ.