• «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Βιομηχανικής Πολιτικής στον ελληνικό χώρο και ο ρόλος των ομάδων πίεσης», ΓΓΕΤ/ΠΕΝΕΔ, 1996-1997.