Από μέσα της δεκαετίας του ’80 μέχρι και σήμερα, το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών έργων, τόσο εγχώριων όσο και ευρωπαϊκών, αναλαμβάνοντας σε πολλά από αυτά ρόλο συντονιστή. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά ο τίτλος, η χρηματοδότηση, η διάρκεια καθώς και ο συντονιστικός ρόλος (όπου υπάρχει) του Εργαστηρίου.

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
1 Χωροθέτηση της Βιομηχανίας και Περιφερειακή Ανάπτυξη ΓΓΕΤ 1985-86 ΕΒΕΟ
2 Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης γεωθερμικών πεδίων χαμηλής και μέσης ενθαλπίας. Διαμόρφωση αναπτυξιακού προγράμματος ΓΓΕΤ 1988-90 ΕΒΕΟ
3 Πολυκριτηριακή Αξιολόγηση Εναλλακτικών Μεθόδων Αξιοποίησης Οικιακών Απορριμάτων και Λάσπης από Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων ΓΓΕΤ 1990-91 ΕΒΕΟ
4 Εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα ΓΓΕΤ 1991-93
5 Μελέτη Καταγραφής και Βιωσιμότητας των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων του Ελαιώνα Σύνδεσμος Οργάνωσης, Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ελαιώνα 1992 ΕΒΕΟ
6 Ανάλυση Κόστους-Οφέλους για την Αξιολόγηση Μέτρων Εξοικονόμηση Ενέργειας ΚΑΠΕ 1992 ΕΒΕΟ
7 Τράπεζα Δεδομένων και Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Συνδυασμένη Τοπική Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΓΓΕΤ 1992-94 ΕΒΕΟ
8 Κατασκευή Βάσης Δεδομένων και Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Συνδυασμένη Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Υπουργείο Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας 1992-94
9 Action Plan for Optimal Penetration of Renewables in Island’s Energy System: The Case of Electricity Producton (ARISE ) EE 1992-95 ΕΒΕΟ
10 Μελέτη Διερεύνησης των Δυνατοτήτων Αξιοποίησης Ανθρώπινων Πόρων σε Τοπικό Επίπεδο ΟΑΕΔ 1993-94 ΕΒΕΟ
11 Statistical Performance Indicators for Keeping Watch over the Public Procurement – The Case of Greece EE 1993-94 ΕΒΕΟ
12 Developing Decision Making Support Tools for the Utilization of Renewable Energies in Integrated Systems at Regional Level ( DRILL ) EE 1993-95 ΕΒΕΟ
13 Application of the Method Developed in the External Costs of Fuel Cycles Project to Selected Cases Relevant to the Greek Energy System EE 1993-95
14 Φθίνουσες Βιομηχανικές Περιοχές. Θεωρητική Ανάλυση και τυπολογία της βιομηχανικής προβληματικότητας στην Ελλάδα Planet/ΥΒΕΤ 1994-95 ΕΒΕΟ
15 Υλοποίηση Προγραμμάτων Ανάπλασης Βιομηχανικών Ζωνών εντός Πόλεων και Μετεγκατάσταση από αυτές Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Μελέτη Περίπτωσης Ελαιώνας) Οργανισμός Αθήνας 1994 ΕΒΕΟ
16 Εθνικό Πρόγραμμα για την Μείωση των Εκπομπών Αερίων του θερμοκηπίου ΥΠΕΧΩΔΕ 1994 ΕΒΕΟ
17 Η Κλιματική Μεταβολή. Το ελληνικό πρόγραμμα για τον περιο­ρισμό των εκπομπών του CO2 και των άλλων αερίων του Θερμοκηπίου ΥΠΕΧΩΔΕ 1994 ΕΒΕΟ
18 Σχεδιασμός Εγκατάστασης Αφαλάτωσης με Αντίστροφη Οσμωση με τη βοήθεια Η/Υ ΓΓΕΤ 1994-96 ΕΒΕΟ
19 Sustainable, Alternative, Fluent Energy Based Mediterranean Economic Development EE 1994-96 ΕΒΕΟ
20 A Decision Support System for the Integration of Renewable Energies into Water Desalination Systems EE 1994-96
21 Δυνατότητες της Ελληνικής Βιομηχανίας σε Κλαδικό και Περιφερειακό Επίπεδο με τον Εντοπισμό Δραστηριοτήτων Τομέων και δικτύων Εταιρεία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας 1994-1996 ΕΒΕΟ
22 An Assessment of the Social Economic Cohesion of Aspects of the Development of an Information Society in Europe ( NEXUS ). PhaseIII. The case of Greece. EE 1995 ΕΒΕΟ
23 Evaluation of Exploitable Potantial of Wind Energy EE 1995 ΕΒΕΟ
24 Γεωγραφική Αποτύπωση και Εκτίμηση της Ζήτησης του Φυσικού Αερίου ( Α’Φάση ) ΔΕΠΑ 1995-96 ΕΒΕΟ
25 Economical Potential Use of Renewables Energies EE 1995-96
26 Implementing Large Scale Integration of Renewables. A pilot study for Operational Plans and Policies (REPLAN) EE 1995-96
27 Μελέτη Πλαίσιο για το Σχεδιασμό της Στρατηγικής και των Μέτρων Ανασυγκρότησης και Στήριξης Περιοχών σε Κρίση ΥΒΕΤ 1995-96 ΕΒΕΟ
28 Βιομηχανική Περιοχή Ελαιώνα Εταιρεία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας 1995-96 ΕΒΕΟ
29 Διερεύνηση της Επενδυτικής Συμπεριφοράς των βιομηχανικών επιχειρήσεων (Διαδικασία Λήψης Στρατηγικών Επενδυτικών αποφάσεων και Διαδικασία Επιλογής Τεχνολογίας) ΓΓΕΤ 1995-97
30 Διοικητικά Πρότυπα στις Ελληνικές Επιχειρήσεις ΓΓΕΤ 1995-97
31 Υποστήριξη στην Προμελέτη Σκοπιμότητας για τη Διείσδυση του Φυσικού Αερίου στο Ενεργειακό Σύστημα της Κρήτης ΔΕΠΑ 1996 ΕΒΕΟ
32 Μελέτη Αλγόριθμου για τον Προσδιορισμό της Σχέσης Κόστους Οφέλους του Μέτρου Διαχειστής Ενέργειας ΚΑΠΕ 1996 ΕΒΕΟ
33 Το Ελληνικό Μάνατζμεντ: Τάσεις και Προοπτικές Ε ΑΣ Ε 1996 ΕΒΕΟ
34 Η Τιμολόγηση των Διασυνδέσεων μεταξύ των Τηλεπικοινωνιακών Εταιρειών ΕΕΤ 1996-97 ΕΒΕΟ
35 Ολοκληρωμένο Σχέδιο για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Επαγγελματική Ενταξη / Επανένταξη των Γυναικών – Αξονας NOW Υπουργείο Εργασίας 1996 ΕΒΕΟ
36 Περιφερειακός Ενεργειακός Σχεδιασμός Ιονίων Νήσων ΚΑΠΕ 1996-97 ΕΒΕΟ
37 The National Implementation in the EU of the EXTERNE Accounting Framework EE 1996-97
38 Σχεδιασμός και Υλοποίηση Βιομηχανικής Πολιτικής στον Ελληνικό χώρο – ρόλος των ομάδων πίεσης ΓΓΕΤ 1996-97 ΕΒΕΟ
39 External Costs of Transport in Externe EE 1996-97
40 Προστασία του περιβάλλοντος και ανταγωνιστικότητα στην Ελληνική βιομηχανία Υπουργείο Ανάπτυξης 1996-97
41 Implementation Plan for the Large Scale Deployment of Renewable Energy Sources in Crete- Greece EE 1996-98
42 Integrating Technology Diffusion Micromodels for Assessing Sustainable Development Policy Options EE 1996-98
43 Financing Mechanisms and Market Potential for the Exploitation of Renewable Energies (FIRE) EE 1996-99
44 Απασχόληση και Ανεργία, Κοινωνικές Προϋποθέσεις για την Συναίνεση με τους Στόχους του Εργου ‘ Το μέλλον της Ελληνικής Βιομηχανίας ‘ Εταιρεία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας 1997 ΕΒΕΟ
45 Σχεδιασμός Φορέα Ανάπτυξης Περιοχής Ελαιώνα Οργανισμός Αθήνας 1997
46 Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανάπτυξης για το Καστελόριζο- Προϋποθέσεις και Προοπτικές ΥΠΕΧΩΔΕ 1997 ΕΒΕΟ
47 Αξιολόγηση Προτάσεων ΕΠΕ του ΚΠΣΙΙ ΥΠΑΝ 1997 ΕΒΕΟ
48 Regional Energy Planning of the Ionian Islands Region EE 1997
49 Η ελληνική επιχείρηση και οι νέες τεχνολογίες επικοινωνιών ΕΒΕΑ 1997-98 ΕΒΕΟ
50 Ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Καταγραφή, Ανάλυση και Παρακολούθηση των Προσδιοριστικών Παραγόντων ΓΓΕΤ 1997-99 ΕΒΕΟ
51 Rebuilt-Rebuilting the European City ( THERMIE) EE 1997-98
52 Οργάνωση Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας ΕΕΤ 1997-98 ΕΒΕΟ
53 Ερευνητικό έργο για το Φυσικό Αέριο ΔΕΠΑ 1997-98 ΕΒΕΟ
54 Preliminary Investigation and Appraisal of the Existing Regulatory Framework in Greece in the Field of Energy Conservation and Exploitation of Renewable Energy Sources Εταιρεία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας 1997-98 ΕΒΕΟ
55 Εκτίμηση και αποτύπωση σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) της διείσδυσης Φυσικού Αερίου στους τομείς τελικής ενεργειακής ζήτησης ΔΕΠΑ 1997-98 ΕΒΕΟ
56 Ανταγωνιστικότητα και Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Καταγραφή Ανάλυση και Παρακολούθηση των Προσδιοριστικών Παραγόντων ΓΓΕΤ 1997-99 ΕΒΕΟ
57 Science and Technology Policy towards Research Joint Ventures (TSER) EE 1998-00 ΕΒΕΟ
58 External Costs of Energy Convention-Improvement of the Externe Methodology and Assessment of Energy-Related Transport Externalities EE 1997-99
59 Μοντελοποίηση Διεργασιών Ψύξης Τροφίμων ΓΓΕΤ-SPEED 1997-99 ΕΒΕΟ
60 Mediterranean Cooperation for Water Desalination Policies in the Perspective of a Sustainable Development EE 1997-00 ΕΒΕΟ
61 Η Συμβολή των Τεχνολογικών Εξελίξεων και Οργανωτικών Καινοτομιών σε Δραστηριότητες Ερευνας και Ανάπτυξης στα Υλικά Συσκευασίας για τρόφιμα ΓΓΕΤ 1998 ΕΒΕΟ
62 Ανάπτυξη Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος για τον Προσδιορισμό του Τεχνικά και Οικονομικά Εκμεταλλεύσιμου Δυναμικού ΑΠΕ στον Ελληνικό χώρο ΚΑΠΕ 1998 ΕΒΕΟ
63 Ανάπτυξη Αγοράς Τηλεπικοινωνιών – Σχέδιο Νέας Αδειας ΟΤΕ Κέντρο Ερευνας ΟΠΑ 1998 ΕΒΕΟ
64 Renewable Energy Sources Sectoral Objectives for 2010 EE 1998
65 Ενταξη Ηλιακών Συστημάτων Θέρμανσης Νερού στα Νέα Κτήρια ΥΠΕΧΩΔΕ-ΕΤΕΡΠΣ 1998-99 ΕΒΕΟ
66 Τοπική Ανάπτυξη και Νεολαία Υπουργείο Εργασίας 1998-99 ΕΒΕΟ
67 Concerted Action for an External Costs Discussion Group EE 1998-00
68 Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιομηχανική Ανταγω νι στι κότητα ΓΓΕΤ-ΕΛΔΑ ΑΕ 1998-01 ΕΒΕΟ
69 Σχέδιο Αδειας Παροχής Υπηρεσιών Φωνητικής Τηλεφωνίας ή και Παροχής Υπηρεσιών Δημόσιου Σταθερού Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κέντρο Ερευνας ΟΠΑ 1999 ΕΒΕΟ
70 Αξιολόγηση των Τιμολογίων των Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας και Ανάπτυξη Συστήματος Ανάλυσης και Ελέγχου του Ανταγωνισμού PLANET ΑΕ 1999 ΕΒΕΟ
71 Η απορρόφηση των μηχανικών του ΕΜΠ στην αγορά εργασίας ΕΠΕΑΕΚ Υπουργείο Παιδείας 1999-00 ΕΒΕΟ
72 ECO-TOWN: Application of RES in Saint John’s Settlement Renewal EE 1999-00
73 Assessment of Combined Heat and Power Implementation Possibilities in the Tourist Sector EE 1999-00 ΕΒΕΟ
74 Policy Evaluation for Public Transport EE 1999-00 ΕΒΕΟ
75 Προϋποθέσεις Εφαρμογής και Διερεύνηση Επιπτώσεων των Μέτρων Περιορισμού Αερίων του Θερμοκηπίου Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 1999-00 ΕΒΕΟ
76 Αpplication of RES in St John’s Settlement Renewal EE 1999-00
77 Innovation-Related Knowledge Flows in European Industry: Extent, Mechanisms, Implications EE 1999-01 ΕΒΕΟ
78 Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Ερυνητικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τεχνικοοικονομικού Υποδείγματος Μελέτης του Δικτύου του ΟΤΕ ΟΤΕ 1999-00 ΕΒΕΟ
79 European Biotechnology Innovation Systems (EBIS) EE 1999-01
80 100 RESCO – Strategies for Communities Aiming at 100% RES Supply EE 1999-01
81 Βιομηχανική Συμβίωση Μονάδας Επεξεργασίας Αλουμινίου και Τσιμεντοβιομηχανίας ΓΓΕΤ 1999-01 ΕΒΕΟ
82 Υποστήριξη και Προώθηση των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην Ελλάδα ΓΓΕΤ 2000-01 ΕΒΕΟ
83 Trend Chart on Innovation – LOT2- Innovation Statistics Benchmarking EE 2000-01
84 Δημιουργία Συστήματος Παροχής Υδρευσης Αποχέτευσης στα Νησιά των Κυκλάδων ΕΥΔΑΠ 2000-01 ΕΒΕΟ
85 Integration of Macroeconomic and S&T Policies for Growth, Employment and Technology EE 2000-02
86 Socieconomic Trends Assessment for the Digital Revolution (STAR) EE 2000-03
87 Βελτίωση Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος ΟΑΣΑ ΟΑΣΑ 2001 ΕΒΕΟ
88 Περιβαλλοντική Πολιτική και Βιομηχανική Ανταγωνιστικότητα Εταιρεία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας 2001 ΕΒΕΟ
89 First Regional Forum on Telecommunications Reform ‘ Shaping Regulatory Regimes ‘ ENCIP 2001
90 Ανάπτυξη Υποδομής στις, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας-Αλβανία-Βοσνία,Ερζεγοβίνη, για την Αντιμετώπιση του Κινδύνου της Κλιματικής Μεταβολής (DAC) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 2001-02
91 Local Plans for 100% Renewable Islands -100 REN -ISLANDS EE 2001-02
92 Μέτρηση των Συνεργασιών Μεταξύ Ερευνητικών και Παραγωγικών Φορέων – 2001 ΓΓΕΤ 2001-02 ΕΒΕΟ
93 “The Emergence of New Industrial Activities: Fusing Services and Manufacture” (TENIA) EE 2001-2004 ΕΒΕΟ
94 Capacity building in Balkan countries in order to deal with Climate Change problem Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 2001-02 ΕΒΕΟ
95 MEDA: ( PROJECT TELECOM ) New Approaches to Telecommunications Policy ENCIP 2002-03
96 Externalities of Energy: Extension of Accounting Framework and Policy Applications ( EXTERNE-POL) EE 2002-04
97 Externalities of Energy. Extension of Accounting Framework and Policy Applications (ExternE-Pol) ΕΕ 2002-04
98 Towards a White Paper for RES and RUE Strategy and Action Plan for the Republic of Cyprus ΕΕ 2002-04
99 Tools for sustainability. Development and Application of an Integrated Framework (SusTools) ΕΕ 2003-04
100 Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο Νομό Θεσσαλονίκης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2003-04
101 Συμμετοχή στην Εξέταση Αποτελεσματικότητας Οικονομικών Εργαλείων Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 2003-04 ΕΒΕΟ
102 Tools for Sustainability: Development and Application of an Intergrated Framework EE 2003-04
103 Ανάπτυξη και Εισαγωγή Μαθημάτων Επιχειρηματικότητας και Συνοδευτικών Δράσεων στο ΕΜΠ Υπουργείο Παιδείας -ΕΠΕΑΕΚ 2003-2009
104 Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για Καταπολέμηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Θεσσαλονίκη PLANET ΑΕ 2004 ΕΒΕΟ
105 Ολοκληρωμένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για την Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από την Εισαγωγή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στη Βιομηχανία (DAF-BAT) ΓΓΕΤ
106 Πλαίσιο συμμετοχής της Ελλάδας στους Ευέλικτους Μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κυότο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 2004-05
107 Η στρατηγική και ένα πλαίσιο συνεργασίας της ΚΕΔΚΕ με τους Δήμους και τις κοινότητες για μια ισχυρή παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΚΕΔΚΕ 2004-11 ΕΒΕΟ
108 Επιστημονική και οργανωτική υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στα θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΚΕΔΕ 2004-2012
109 Ο ρόλος των ερευνητικών δικτύων για την ανάδυση νέων κλάδων και προϊόντων στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών | ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ Υπουργείο Παιδείας -ΕΠΕΑΕΚ 2005-2006
110 DIME – Dynamics of Institutions and Markets in Europe (working on economic and social consequences of increasing globalization and the rise of the knowledge economy) EE 2005-11
111 Ανάπτυξη πολυκριτηριακών εξελικτικών αλγορίθμων για την επίλυση προβλημάτων πολυκριτηριακής συνδυαστικής βελτιστοποίησης και σύγκριση με τον πολυκριτηριακό μαθηματικό προγραμματισμό Πρόγραμμα «Λεύκιππος» 2006-2007
112 Cost assessment for sustainable energy systems (CASES) EE 2006-2008
113 Αποτίμηση του εξωτερικού κόστους και οφέλους στο Ελληνικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής με βάση την αναθεωρημένη μεθοδολογία του προγράμματος EXTERNE ΔΕΗ 2006-2008
114 Προγραμματική Συμφωνία με την ΚΕΔΚΕ για τη διερεύνηση θεμάτων και τον σχεδιασμό παρεμβάσεων που συνδέονται με την ηλεκτρονική τοπική διακυβέρνηση, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών υποδομών, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με τις ΤΠΕ και γενικότερα με τη στρατηγική μετάβασης στον ψηφιακό δήμο ΚΕΔΚΕ 2006-11 ΕΒΕΟ
115 Ενιαίο διαδικτυακό περιβάλλον ΟΤΑ για την παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις ΚΕΔΚΕ 2007-2009
116 Ανάπτυξη λογισμικού βελτιστοποίησης και διαφάνειας επενδυτικού χαρτοφυλακίου (Portfolio Optimization and Compliance), με χρήση πολυκριτηριακού προγραμματισμού ΕΣΠΑ 2007-2013
117 Μethodological approaches for studying robustness in multiple criteria decision making projects ΕΣΠΑ 2007-2013
118 Τεχνολογία Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκπαίδευση και δια βίου μάθηση ΕΣΠΑ 2007-2013
119 Advancing Knowledge- Intensive Entrepreneurship and Innovation for Economic Growth and Social Well-being in Europe (AEGIS) EE 2009-2012
120 Επιλογές διαχείρισης αποβλήτων για τον έλεγχο των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου EE 2009
121 Μελέτη Ωρίμανσης για την Ανάπτυξη του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Ερευνητικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων ΓΓΕΤ 2009
122 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων αξιολόγησης της Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής και υλοποίησή της ΣΕΕΣ 2009
123 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση στους κλάδους υψηλών τεχνολογιών Υπ. Παιδείας, Πρόγραμμα Ηράκλειτος 2010-2014 ΕΒΕΟ
124 Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας ΣΕΒ 2010-2015
125 Διαχείριση Ενέργειας στον Οικιακό τομέα (EMADOS) Προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ 2012-2015
126 Unveiling Creativity for Innovation in Europe (Cre8tv.eu) EE 2013-2016
127 Δείκτες Επιχειρηματικότητας, Δικτύωσης και Ανταγωνιστικότητας ΕΚΤ 2014-2015 ΕΒΕΟ
128 Έρευνα για την επιχειρηματικότητα των νέων αποφοίτων του ΕΜΠ ΜοΚΕ 2014-2015
129 Εκτίμηση κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» ΥΠΕΚΑ 2014-2017
130 Catching-up along the global value chain: business models, determinants and policy implications (CatChain) EE 2018-2022
131 Πρακτικές εμπορικής αξιοποίησης Καινοτομίας στον κλάδο των τροφίμων FRIESLAND CAMPINA HELLAS 2018 ΕΒΕΟ
132 Η επίδραση των κλάδων δημιουργικής βιομηχανίας στο εθνικό περιβάλλον ΓΓΕΤ 2018 ΕΒΕΟ
133 Το ελληνικό περιβάλλον συνεργασίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων: Πρακτικές συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων και επιχειρήσεων στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών ΣΕΒ 2018 ΕΒΕΟ
134 Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων για τη βελτίωση της αλυσίδας αξίας της παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης προϊόντων μαστίχας Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου ΣΥΝ.Π.Ε. 2018-2019 ΕΒΕΟ