• «Δυνατότητες της Ελληνικής Βιομηχανίας σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο με τον εντοπισμό δραστηριοτήτων, τομέων και δικτύων», ΥΒΕΤ/ DG XVI, 1994-1996.