• “Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης γεωθερμικών πεδίων χαμηλής και μέσης ενθαλπίας. Διαμόρφωση αναπτυξιακού προγράμματος”. (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Β. Λυγερού, επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ), ΓΓΕΤ, 1988-1990.