Δημόσιες Πολιτικές και Επιχειρηματικές Στρατηγικές για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία

Course ID Course Name Instructor Room Number Time
Μεταπτυχιακό Δημόσιες Πολιτικές και Επιχειρηματικές Στρατηγικές για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (Επιστημονική και Τεχνολογική Πολιτική) Γιάννης Καλογήρου Αιμιλία Πρωτόγερου Διευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ESST, European Programme in Society, Science, and Technology και στο κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΕΚΠΑ- ΕΜΠ

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με έννοιες κλειδιά, διαφορετικές προσεγγίσεις και εννοιολογικά μοντέλα που διευκολύνουν τη μελέτη φαινομένων, πρακτικών και τάσεων που αναφέρονται στην ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα, τη γνώση (παραγωγή και διάδοση), την τεχνολογία, την καινοτομία (τεχνολογική, οργανωτική κ.α.), την επιχειρηματικότητα που βασίζεται στη γνώση, καθώς και την τεχνολογική στρατηγική και πολιτική.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διερεύνηση των φαινομένων της καινοτομίας και της τεχνολογικής αλλαγής. Ειδικότερα, επιχειρείται η ανάδειξη του συστημικού χαρακτήρα της καινοτομίας μέσα από τη μελέτη της ανάπτυξης των “εθνικών συστημάτων καινοτομίας”, αλλά και των κλαδικών, των περιφερειακών και ευρύτερα διεθνικών συστημάτων καινοτομίας. Επίσης εξετάζονται: η τεχνολογική στρατηγική και η διαχείριση της καινοτομίας στην επιχείρηση, ο ρόλος της καινοτομίας και της γνώσης στην επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης καθώς και οι πολιτικές για την παραγωγή, τη διάχυση και τη χρήση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ρόλο των τεχνολογιών γενικού σκοπού και ειδικότερα στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Τέλος, στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται και διάφορα ειδικά θέματα όπως, καινοτομία και αναδυόμενες δραστηριότητες / κλάδοι, καινοτομία σε παραδοσιακούς κλάδους χαμηλής τεχνολογίας, το φαινόμενο της ανοιχτής και της κατανεμημένης καινοτομίας (open and distributed innovation), ο ρόλος της απαιτητικής ζήτησης στη διάχυση καινοτομιών κ.ά.

Η παρουσίαση των θεμάτων συνοδεύεται και από αντίστοιχη ποσοστική και ευρύτερα εμπειρική τεκμηρίωση από τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό ή / και το διεθνή χώρο.